Agentia de incaso
Acasa

Austria

Daunele-interese

Germania

Dobânzi comerciale

- Aici -

Solvabilitatea

Menţiuni legale
22.4.2021

Dreptul incasoului în Germania

În fiecare contractul încheiat între părţi, la art. 10 pct. 6 s-a prevăzut că pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate, partea în culpă va plăti penalităţi de întârziere. Prin această convenţie accesorie, părţile au convenit ca, în scopul asigurării îndeplinirii obligaţiei principale, partea din vina căreia obligaţia n-a fost executată să plătească celeilalte părţi o sumă de bani, chiar pentru simpla întârziere în executare.
Prin stipularea clauzei, părţile au hotărât anticipat, fie daune-interese compensatorii în cazul neexecutării totale sau parţiale a obligaţiei, fie daunele-interese moratorii pe care una din părţi le-ar încerca în urma executării cu întârziere. In acest mod, pe baza principiului disponibilităţii, părţile, prin voinţa lor, stabilesc cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciile suferite ca urmare a neexecutării obligaţiilor asumate.
In consecinţă, fiind prevăzută în convenţia accesorie plata unor daune-interese, nu se mai pot pretinde alte creante în Germania ca urmare a neîndeplinirii totale sau parţiale a obligaţiei de plată sau pentru întârzierea în executarea contractului, cum ar fi dobânzile prevăzute.

Datoria:
Acordarea dobânzilor comerciale prevăzute în dispoziţiile art. 43 C.com. este justificată numai în cazul cererii lor prin acţiune şi a dovedirii legăturii cauzale dintre fapta solvabilitate a debitorului şi prejudiciul cauzat, în măsura în care plăţile nu au acoperit daunele. In speţă, pretenţiile reclamantei au privit plata preţului lucrărilor contractate şi, faţă de întârzierea plăţii şi după incasoul prin avocaţi, plata de penalităţi de întârziere şi dobânzi comerciale. Instanţa de apel a reţinut că pentru întârzierea în plată a preţului, pârâta-debitoare a fost obligată la plata de penalităţi, astfel că pentru aceeaşi culpă nu putea fi obligată la plata dobânzilor.
Creditorul nu a solicitat prin acţiune plata daunelor în Germania pentru recuperarea prejudiciului cauzat şi nu a depus dovezi privind prejudiciul suferit prin întârzierea plăţii de către pârâtă. Acordarea acestora, determinată de culpa debitoarei, este condiţionată de dovada legăturii de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta culpabilă a debitoarei.